NORMATĪVAIS REGULĒJUMS

Bezpilota gaisa kuģis (“UA”) ir jebkurš gaisa kuģis, ko ekspluatē vai kas konstruēts autonomai ekspluatācijai vai pilotēšanai no attāluma bez pilota gaisa kuģī. Neatkarīgi no tā izmēra, masas, konfigurācijas vai kopējās pacelšanās masas, veicot lidojumus ārpus telpām, ir jāievēro atbilstošas normatīvā regulējuma prasības.

Bezpilota gaisa kuģa sistēma (“UAS”) ir bezpilota gaisa kuģis un aprīkojums tā attālinātai vadībai.

PIEMĒROJAMAIS NORMATĪVAIS REGULĒJUMS PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ VEICAMI BEZPILOTA GAISA KUĢU LIDOJUMI

No 2020.gada 31.decembra visā Eiropas Savienībā ir piemērojams vienots regulējums attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu lidojumiem. Vienlaikus ir piemērojamas arī nacionālā regulējuma prasības ciktāl tās nav pretrunā regulās noteiktajam.

Līdz 2021.gada 1.jūlijam tiek izstrādāti grozījumi nacionālajā regulējumā, ieviešot un papildinot regulas prasības. Līdz tam daļēji paliek spēkā un ir piemērojami Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumi Nr.368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”.

Tas nozīmē, ka pašlaik Latvijā, veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem, jāievēro:

  • Ekspluatācijas noteikumi un procedūras, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/947.
  • Papildus prasības un ierobežojumi, ko nosaka MK noteikumi Nr.368:
    1. Prasības attiecībā uz vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu: 11.punkts. (paaugstināta riska lidojums jāvērtē kopsakarā ar noteikumu 2.nodaļu – “Pamatprasības lidojumu veikšanai ar bezpilota gaisa kuģi un lidaparātu”. Par paaugstināta riska lidojumu tiek uzskatīts lidojums, kas tiek veikts, atkāpjoties no šajos noteikumos noteiktajām pamatprasībām)
    2. Papildu ierobežojumi un nosacījumi: 24., 26., 27., 30., 31., 32., 33., 34. un 35.punktā. Vienlaikus noteikumi paredz, ka lidojumiem, atkāpjoties no 24., 26. un 27.punktā noteiktā*, jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras izsniegta paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļauja.

      * – lidojumi lidlauku, ielu, autoceļu, tiltu, elektrisko tīklu gaisvadu līniju, dzelzceļa un kapsētu tuvumā, kā arī gaisa telpas struktūras elementos (t.sk. EVR RPAS zonās). Sīkāka informācija:

Veicot UAS lidojumus, pastāv liela neapzinātas personas datu vākšanas un/vai apstrādes iespējamība. Pirms lidojumu veikšanas nepieciešams rūpīgi izvērtēt, vai ievācat/apstrādājat personas datus un vai atbilstat tiesību aktos noteiktajām saistībām un ierobežojumiem.

Sīkāka informācija pieejama Datu valsts inspekcijas mājaslapā: https://www.dvi.gov.lv/

Bez saskaņošanas ar attiecīgā kritiskās infrastruktūras objekta īpašnieku vai tiesisko valdītāju aizliegts veikt tā filmēšanu, fotografēšanu vai jebkāda cita veida dokumentēšanu, ja pie attiecīgā kritiskās infrastruktūras objekta novietota informatīva norāde ,,BEZ SASKAŅOŠANAS FOTOGRAFĒT, FILMĒT AIZLIEGTS”.

Sīkāka informācija: https://www.likumi.lv

Daļa frekvenču joslu ir izmantojamas bez īpašu atļauju saņemšanas, tomēr ir virkne frekvenču, kuru lietojums ir individuāli jāsaskaņo. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu raidīšanai paredzētās radiofrekvences.

Sīkāka informācija pieejama VAS “Elektroniskie sakari”: https://www.vases.lv/

AERONAVIGĀCIJAS INFORMĀCIJA

Elektroniskais bezpilota gaisa kuģu pārlūks

Gaisa telpas lietotājiem paredzētā aeronavigācijas informācija, tai skaitā informācija par objektiem, ap kuriem noteikti gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi, ir pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē https://ais.lgs.lv publicētajā Integrētajā aeronavigācijas informācijas blokā.