VIENOTS ES LĪMEŅA REGULĒJUMS | 2021

No 2021.gada tiek piemērots vienots Eiropas Savienības līmeņa regulējums, kura mērķis ir veicināt bezpilota gaisa kuģu nozares attīstību, vienlaikus ņemot vērā riskus, kas saistīti ar lidojumu drošumu, drošību, privātumu un vides aspektiem. 2019.gadā stājās spēkā divas Eiropas komisijas regulas, kas tiešā veidā ietekmēs turpmāko kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu lidojumi, tostarp Latvijā:

Paralēli tam tiek veiktas pakāpeniskas izmaiņas nacionālā līmeņa normatīvajā regulējumā. 

Laika rāmis regulējuma ieviešanai:

31/12/2020

01/01/2022

01/01/2023

KO IETEKMĒ JAUNAIS REGULĒJUMS?

Kaut arī ikdienā bieži tiek izmantots vārds “drons”, tas nav oficiāls termins. Jebkurš lidaparāts, ko atmosfērā notur mijiedarbība ar gaisu, un kas konstruēts autonomai ekspluatācijai vai pilotēšanai no attāluma bez pilota gaisa kuģī, uzskatāms par bezpilota gaisa kuģi.

Jaunais regulējums attiecas uz visiem bezpilota gaisa kuģu lietotājiem, neatkarīgi no veikto lidojumu mērķa vai bezpilota gaisa kuģa masas un izmēra (t.sk. rotaļlietām). Tāpat jaunais regulējums ietekmē arī bezpilota gaisa kuģu sistēmu (UAS) un papildierīču ražotājus, ražotāju pilnvarotos pārstāvjus, importētājus un izplatītājus.

 

REGULA (ES) 2019/947

Regulējumam ir uz riskiem bāzēta pieeja, kā rezultātā noteiktās prasības tiek piemērotas atkarībā no darbības specifikas un ar to saistītiem riskiem. Bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek iedalīti trīs kategorijās:

Neatkarīgi no kategorijas tiek noteiktas vispārīgas prasības, piemēram, reģistrācija, attālinātā identifikācija u.c.

ATVĒRTĀ

KATEGORIJA

Nav nepieciešama CAA atļauja

Ierobežojumi:

Prasības:

SPECIFISKĀ

KATEGORIJA

Nepieciešama ekspluatācijas atļauja

Nosacījumi un prasības:

SERTIFICĒTĀ

KATEGORIJA

Pilns sertificēšanas / licencēšanas process

Nosacījumi:

"ATVĒRTĀ" KATEGORIJA

Atvertajā kategorijā ietilpst bezpilota gaisa kuģu lidojumi ar relatīvi zemiem riskiem, kam nav nepieciešama ekspluatācijas atļauja vai deklarācija, tomēr jāievēro vairāki nosacījumi:

* Obligāta prasība reģistrēties, ja bezpilota gaisa kuģis atbilst kādam no šiem kritērijiem:

* Tālvadības pilots var būt jaunāks, ja izpildās kāds no šiem nosacījumiem: 

** Tālvadības pilotam jāiepazīstas ar UAS ražotāja sniegtajiem norādījumiem, kā arī, ja bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa ir vienāda vai lielāka par 250g, jāapgūst tiešsaistes apmācības kurss un jānokārto teorētisko zināšanu pārbaudes

* Lidojumiem pirmās personas (FPV) un sekošanas režīmā var tikt piemērotas atkāpes, ievērojot papildu nosacījumus.

** Lidojumi tiešajā redzamībā (VLOS) netiek ierobežoti ar konkrētu attālumu no tālvadības vietas. Tiek pieņemts, ka tālvadības pilotam jābūt spējīgam bez palīglīdzekļiem uzturēt nepārtrauktu vizuālu kontaktu ar bezpilota gaisa kuģi, tādējādi kontrolējot bezpilota gaisa kuģa lidojuma trajektoriju attiecībā pret citiem gaisa kuģiem, cilvēkiem un šķēršļiem, lai izvairītos no sadursmēm. Ar to jāsaprot, ka bezpilota gaisa kuģis tālvadības pilotam ir fiziski saskatāms un identificējams. Gadījumā, ja tā izmēri ir mazi, maksimālais lidojuma attālums var būt vien, piemēram, 100m, savukārt, ja izmēri ir lielāki – attālums var palielināties, paturot prātā, ka jasaskata ir ne tikai savs bezpilota gaisa kuģis, bet arī citi gaisa telpas leitotāji un šķēršļi.

* Atsevišķās vietās maksimālais atļautais lidojumu augstums var būt noteikts citādi

* Maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir ražotāja vai būvētāja noteiktā bezpilota gaisa kuģa maksimālā masa, ieskaitot derīgo kravu un degvielu, ar kādu bezpilota gaisa kuģi var ekspluatēt (to svarīgi nejaukt ar kopējo jeb faktisko pacelšanās masu)

Papildus iepriekšminētajam atvērtajā kategorijā visas darbības tiek izdalītas 3 apakškategorijās, nosakot dažādus ierobežojumus un nosacījumus, kā arī prasības tālvadības pilotam un bezpilota gaisa kuģa sistēmai.

Apakškategorija UAS Apmācības un pārbaudes
Klase Masa
A1
Tuvu un virs cilvēkiem, bet ne virs cilvēku pulcēšanās vietām
Pašbūvēts <250g - Iepazīšanās ar UAS ražotāja sniegto informāciju
C0
C1 <900g - Iepazīšanās ar UAS ražotāja sniegto informāciju
- Tiešsaistes apmācības un eksāmens
A2
Tuvu cilvēkiem, bet ne virs tiem
Jāievēro 30m attālums, ko atļauts samazināt līdz 5m, ja ir aktivizēts lenā lidojuma režīms
C2 <4kg - Iepazīšanās ar UAS ražotāja sniegto informāciju
- Tiešsaistes apmācības un eksāmens
- Papildus klātienes eksāmens un deklarēta praktisko prasmju apguve
A3
Tālu prom no cilvēkiem, dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām, ievērojot 150m attālumu
C3 <25kg - Iepazīšanās ar UAS ražotāja sniegto informāciju
- Tiešsaistes apmācības un eksāmens
C4
Pašbūvēts

Veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem, kuriem nav atbilstoša UAS klases identifikācijas marķējuma (šobrīd vēl tirgū tādi nav pieejami), atvērtajā kategorijā paredzēti stingrāki nosacījumi, kas atkarīgi no bezpilota gaisa kuģa masas.

Ar atbilstošu UAS klases marķējumu (C0, C1, C2, C3, C4) Ja nav atbilstoša UAS klases marķējuma
No 2021.gada:
“Atvērtā” kategorija”
Līdz 2023.gadam:
“Ierobežotā atvērtā” kategorija
No 2023.gada:
“Ierobežotā atvērtā” kategorija
Apakškategorija Masa Apakškategorija Masa Apakškategorija Masa
A1 <250g A1 <250g A1 <250g
<900g <500g A3 <25kg
A2 <4kg A2 <2kg*
A3 <25kg A3 <25kg

* – ierobežotajā atvērtajā kategorijā lidojumi ar bezpilota gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 500g, nebūs atļauti tuvāk par 50m horizontālajā plaknē no trešajām personām (pat, ja aktivizēts lēnā lidojuma režīms, kā tas paredzēts atvērtās kategorijas A2 apakškategorijā, kur sākotnēji noteikto attālumu 30m atļauts samazināt līdz 5m)

"SPECIFISKĀ" KATEGORIJA

Specifiskajā kategorijā ietilpst bezpilota gaisa kuģu lidojumi, kas ir ārpus atvērtajai kategorijai noteiktajiem ierobežojumiem.
Piemēram, lidojumi:

Lai veiktu lidojumus specifiskajā kategorijā, ir jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras izsniegta ekspluatācijas atļauja vai jāiesniedz ekspluatācijas deklarācija

"SERTIFICĒTĀ" KATEGORIJA

Sertificētajā kategorijā ietilpst bezpilota gaisa kuģu lidojumi, ja:

REGULA (ES) 2019/945

Ar Regulu (ES) 2019/945 par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem nosaka prasības:

Prasības tiek noteiktas ne tikai ražojumiem (UAS un papildierīcēm), bet arī ražotājiem, ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem, importētājiem un UAS izplatītājiem.

Regulā (ES) 2019/945 ir iekļautas 4 UAS klases (C0, C1, C2, C3, C4), kas nosaka dažādas tehniskās prasības un ierobežojumus atvērtās kategorijas apakškategorijām. 2020.gada augustā regula tika papildināta ar vēl divām (C5 un C6) klasēm, kuras paredzēts izmantot “Specifiskās” kategorijas standartscenārijiem.

UAS klases identifikācijas zīmi marķē UAS ražotājs, tādējādi apliecinot un uzņemoties atbildību, ka produkts atbilst noteiktām tehniskajām prasībām. Vienam bezpilota gaisa kuģim var būt vairāki UAS klases identifikācijas marķējumi. Paredzēts, ka Latvijā atbilstību noteiktajām prasībām uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

MASA UN CITAS PRASĪBAS

Kaut arī katrai klasei ir noteikta pieļaujamā maksimālā pacelšanās masa, tas nav vienīgais ierobežojums. Papildus tiek noteikta atbilstība, piemēram, šādām prasībām (neattiecas uz visām klasēm): 

ATTĀLINĀTĀ IDENTIFIKĀCIJA

Viena no prasībām, kas noteikta atsevišķām UAS klasēm, ir attālinātā identifikācijas funkcija, kas reālā laikā spēj raidīt šādu informāciju: