ATĻAUJAS

Atbilstoši normatīvajam regulējumam bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek iedalīti trīs darbības kategorijās – atvērtajā, specifiskajā un sertificētajā. Atkarībā no darbības kategorijas un vietas, kurā tiek veikti bezpilota gaisa kuģu lidojumi, bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantam var nākties saņemt atbilstošas atļaujas vai saskaņojumus.

UAS EKSPLUATANTS

Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatants (“UAS ekspluatants”) ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kas ekspluatē (atbild par lidojumu veikšanu) vai plāno ekspluatēt vienu vai vairākas bezpilota gaisa kuģa sistēmas

TĀLVADĪBAS PILOTS

Tālvadības pilots ir fiziska persona, kas atbildīga par bezpilota gaisa kuģa lidojuma drošu vadīšanu, proti, manuāli apkalpo lidojuma vadības ierīces vai, ja bezpilota gaisa kuģis izpilda automātisku lidojumu, pārrauga tā kursu un saglabā spēju jebkurā brīdī iejaukties un mainīt kursu

Paagustināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļauja

Atbilstoši normatīvajam regulējumam bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek iedalīti trīs darbības kategorijās – atvērtajā, specifiskajā un sertificētajā. Atkarībā no darbības kategorijas un vietas, kurā tiek veikti bezpilota gaisa kuģu lidojumi, var nākties saņemt atbilstošas atļaujas vai saskaņojumus.

Regula (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām paredz iespēju nacionālā līmenī noteikt specifiskas prasības un nosacījumus bezpilota gaisa kuģu lidojumu veikšanai, definējot UAS ģeogrāfiskās zonas drošības, drošuma, privātuma vai vides apsvērumu dēļ. Līdz jaunu Ministra kabineta noteiktumu pieņemšanai par šādām zonām tiek uzskatīti papildu ierobežojumi un nosacījumi, kas noteikti Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumos Nr.368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.368).

Neatkarīgi no darbības kategorijas papildus ir jāievēro MK noteikumos Nr.368 noteiktie gadījumi, kad nepieciešams:

Paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļauja nepieciešama, ja lidojumi tiek veikti:

LIDLAUKU VIDĒ*
 • lidlauku “Rīga” un “Liepāja” tuvumā:
  1. tuvāk par 5km skrejceļu sliekšņiem
  2. RIGA CTR un LIEPAJA TIZ zonās, ja lidojums tiek veikts ar bezpilota gaisa kuģi, kura masa pārsniedz 1.5kg vai augstāk par 50m no zemes vai ūdens virsmas
 • citu sertificētu lidlauku tuvumā:
  1. tuvāk par 3km skrejceļu sliekšņiem
  2. lidlauku gaisa satiksmes zonās (ATZ), ja attiecīgajam lidlaukam VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē https://ais.lgs.lv nav publicēta cita kārtība, kas pieļauj veikt lidojumus bez šādas atļaujas
 • tuvāk par 1km no sertificētu helikopteru lidlauku kontrolpunktiem
GAISA TELPAS STRUKTŪRAS ELEMENTOS*
 • atsevišķos gaisa telpas struktūras elementos to aktīvās darbības laikā:
  1. īslaicīgi rezervētajām zonām (TRA), īslaicīgi norobežotajām zonām (TSA), bīstamajām zonām (D), ierobežotu lidojumu zonām (R) un aizliegtajām zonām (P)
  2. EVR RPAS zonās, kas izveidotas ap noteikumu Nr.368 3.nodaļā minētajiem objektiem
ATSEVIŠĶU INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU TUVUMĀ**
 • tuvāk par 2m horizontālā plaknē no apdzīvotu vietu ielu malām
 • tuvāk par 50m horizontālā plaknē no valsts autoceļu pārvadiem, valsts galvenajiem autoceļiem, valsts reģionālajiem autoceļiem, tiltiem, elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV un 330 kV, to iekārtām un būvēm, dzelzceļa infrastruktūras un kapsētām 

* – informācija par lidlauku un gaisa telpas struktūras elementu atrašanās vietām pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē https://www.airspace.lv/drones

** – bez paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojuma atļaujas virs attiecīgajiem objektiem atļauts veikt ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 1,5 kg, ne zemāk par 50 m virs zemes vai ūdens virsmas vai šķēršļa augstākā punkta, izvēloties drošāko un īsāko lidojuma trajektoriju un nepārsniedzot attiecīgajā vietā noteikto maksimālo lidojuma augstumu.

Papildus Regulā (ES) 2019/947 noteiktajiem ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām, bezpilota gaisa kuģu lidojumus nepieciešams saskaņot, ja tie tiek veikti:

 • tuvāk par 25m horizontālajā plaknē no Latvijas Bankas objektiem
 • tuvāk par 50m horizontālajā plaknē no:
  1. publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa norises vietas*
  2. rūpniecisko avāriju riska objektiem**
  3. infrastruktūras objektiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un civilās aizsardzības nodrošināšanu
  4. valsts iestāžu darbībām, kas saistītas ar reaģēšanas un avārijas seku novēršanas darbiem
 • tuvāk par 500 m horizontālajā plaknē no:
  1. Militārās infrastruktūras objektiem, kurus izmanto Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām
  2. Karakuģiem ostas akvatorijā un jūrā
  3. Ieslodzījuma vietām un to jaunbūvēm

Sīkākā informācija par objektu atrašanās pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē https://www.airspace.lv/drones

Kartē netiek attēloti visi ierobežojumi. Tajā var nebūt pilnīga informācija par:
* – publisko pasākumu, sapulču, gājienu un piketu vietām
** – rūpniecisko avāriju riska objektu atrašanās vietām, kas pieejamas: http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektu-saraksts

Paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļauju izsniedz Civilās aviācijas aģentūra. Lai saņemtu šādu atļauju, bezpilota gaisa kuģa sistēmas (UAS) ekspluatantam:

Bezpilota gaisa kuģa lidojumu darbības riska novērtējums jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr.368 8.pielikumā noteiktajai kārtībai (nejaukt to ar SORA metodoloģiju Regulas (ES) 2019/947 izpratnē, kas tiek izmantota Specifiskajā kategorijā)

Iesniegumu nepieciešams sagatavot atbilstoši MK noteikumu Nr.368 9.pielikumam. Tam jāpievieno bezpilota gaisa kuģa lidojumu darbības riska novērtējums, bezpilota gaisa kuģa lietošanas instrukcija un apliecinājums par MK noteikumu Nr.368  11. punktā minēto apdrošināšanu.

PARAUGI:

Lidojumi atvērtajā kategorijā ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā pacelšanās masa ir līdz 1.5kg, ārpus lidlauku vides (atbilstoši MK noteikumu Nr.368 risku novērtējumam kopējā riska klase: I vai II)

Bezpilota gaisa kuģa lidojumu darbības riska novērtējums: LV-MK368-01

Iesniegums: Iesnieguma veidlapa (LV-MK368-01)

Lidojumi atvērtajā kategorijā ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā pacelšanās masa ir līdz 25kg, lidlauku vidē (atbilstoši MK noteikumu Nr.368 risku novērtējumam kopējā riska klase: III un vairāk)

Bezpilota gaisa kuģa lidojumu darbības riska novērtējums: LV-MK368-02 

Iesniegums: Iesnieguma veidlapa (LV-MK368-02)

ATVĒRTĀ KATEGORIJA

Veicot lidojumus atvērtajā kategorijā, ir jāievēro ekspluatācijas noteikumi un procedūras, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/947. Papildus tam – atsevišķos gadījumos jāsaņem paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļauja vai lidojumi papildus jāsaskaņo atbilstoši MK noteikumu Nr.368 prasībām.

SPECIFISKĀ KATEGORIJA

Gadījumā, ja netiek izpildīts kāds no atvērtajai kategorijai noteiktajiem nosacījumiem, piemēram:

 • ārpus tiešās redzamības (BVLOS) augstāk par 120m no zemes vai ūdens virsmas
 • ar bezpilota gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa (MTOM) pārsniedz 25kg
 • apdzīvotās vietās ar bezpilota gaisa kuģi, kura maksimālā pacelšanās masa (MTOM) >2k (vai ar bezpilota gaisa kuģi bez C0, C1 vai C2 klases marķējuma) vai bez atbilstoša CE marķējuma
 • ar mērķi nomest kravas vai veikt smidzināšanu
 • vairāku bezpilota gaisa kuģu vienlaicīga vadīšana
 • citas atkāpes no atvērtajai kategorijai noteiktajiem nosacījumiem
bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantam ir jāsaņem ekspluatācijas atļauja lidojumiem specifiskajā kategorijā atbilstoši Regulā (ES) 2019/947 noteiktajai kārtībai. Šādā gadījumā bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantam jābūt izstrādātai darbības rokasgrāmatai, ieviestiem papildus risku mazināšanas pasākumiem, t.sk. personālam, kas iesaistīti lidojuma izpildē, jābūt ar atbilstošu kvalifikāciju.